KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                        IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
§ 15
§ 19
Komín (1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách. (2) Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komínových prvkov. Ložná škára medzi dielcami musí byť mimo konštrukcie stropu, v ktorom sú použité stavebné výrobky triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F. (3) Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa technickej normy.26)  Jednovrstvový murovaný komín treba omietnuť alebo obložiť stavebnými výrobkami z nehorľavých materiálov až do úrovne krytiny; takú úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním. (4) Výrobca alebo zhotoviteľ komína musí označiť komín štítkom,26) ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ľahko prístupnom mieste. (5) Na štítku uvedenom v odseku 4 musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme. Čistenie, kontrola a preskúšanie komína (1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča, b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty, c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu, d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču. Lehoty čistenia a kontroly komína (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za 1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za 1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá. (3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. (4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. (5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. (6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína. (7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2. (8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.
BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F, HORĽAVÝCH PREDMETOV A HORĽAVÝCH LÁTOK Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče Bezpečná vzdialenosť (v mm) tuhé vo všetkých smeroch                                                  800 kvapalné vo všetkých smeroch                                        400 plynné vo všetkých smeroch                                                  200 infražiarič na plynné palivo a) od hornej hrany                                                                    800 b) v smere sálania                                                                  1500 c) v ostatných smeroch                                                            400 elektrotepelné vo všetkých smeroch                               200 elektrický infražiarič a) od hornej hrany                                                                     400 b) v smere sálania                                                                     800 c) v ostatných smeroch                                                             200 elektrické akumulačné kachle a) v smere výfuku horúceho vzduchu                                      1000 b) v ostatných smeroch                                                             200
§ 20
STAVBA KOMÍNA
KOMINOS spol. s r. o.
kominárske služby
ÚVOD HISTÓRIA CHYBY KOM. TELIES POVINNOSTI STAVBA KOMÍNA KONTAKTY
Kominos spol. s r.o. Jalovská 2/3, 972 31 Jalovec, okr. Prievidza.                        IČO: 50 686 151 tel:0902 376 433 
§ 15
§ 19
Komín (1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách. (2) Ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou. Montáž komína z dielcov sa vykonáva podľa montážneho návodu dodaného výrobcom komínových prvkov. Ložná škára medzi dielcami musí byť mimo konštrukcie stropu, v ktorom sú použité stavebné výrobky triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F. (3) Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa technickej normy.26)  Jednovrstvový murovaný komín treba omietnuť alebo obložiť stavebnými výrobkami z nehorľavých materiálov až do úrovne krytiny; takú úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním. (4) Výrobca alebo zhotoviteľ komína musí označiť komín štítkom,26) ktorý sa umiestňuje na komínovom plášti v blízkosti kontrolného otvoru alebo čistiaceho otvoru, alebo na inom ľahko prístupnom mieste. (5) Na štítku uvedenom v odseku 4 musia byť vyznačené údaje určené v technickej norme. Čistenie, kontrola a preskúšanie komína (1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva a) posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča, b) kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty, c) vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu, d) kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču. Lehoty čistenia a kontroly komína (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za 1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za 1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá. (3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. (4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. (5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. (6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína. (7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2. (8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.
BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F, HORĽAVÝCH PREDMETOV A HORĽAVÝCH LÁTOK Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče Bezpečná vzdialenosť (v mm) tuhé vo všetkých smeroch                                                  800 kvapalné vo všetkých smeroch                                        400 plynné vo všetkých smeroch                                                  200 infražiarič na plynné palivo a) od hornej hrany                                                                    800 b) v smere sálania                                                                  1500 c) v ostatných smeroch                                                            400 elektrotepelné vo všetkých smeroch                               200 elektrický infražiarič a) od hornej hrany                                                                     400 b) v smere sálania                                                                     800 c) v ostatných smeroch                                                             200 elektrické akumulačné kachle a) v smere výfuku horúceho vzduchu                                      1000 b) v ostatných smeroch                                                             200
§ 20
STAVBA KOMÍNA